FERRERO ROCHER - Gold Edition

Kup opakowanie
Ferrero Rocher
Gold Edition 200 g,
zarejestruj swój kod, a po chwili dowiesz się, czy nagroda pełna blasku będzie Twoja...

Zgłoszeń do loterii można dokonywać w terminie 1.10‑31.10.2017 r.
Regulamin i szczegóły loterii poniżej. Koniecznie zachowaj wkładkę
z kodem alfanumerycznym.

Weź udział Ferrero Rocher Gold Edition 200g

Nagrody pełne blasku

2 x

Kuszące
luksusem Monako

Wycieczki do Monako o wartośći 20 000 zł każda
20 x

Karty
upominkowe

Do sieci salonów iSpot Apple Premium Reseller o wartośći 4 000 zł każda
400 x

Karty
przedpłacone

Na złote chwile o wartośći 1 000 zł każda

Zasady

 • 1. Kup opakowanie Ferrero Rocher Gold Edition 200 g
 • 2. Zarejestruj się za pomocą poniższego formularza, podaj kod alfanumeryczny znajdujący się na wkładce wewnątrz opakowania i kliknij przycisk „WYŚLIJ“.
 • 3. Po chwili dowiesz się, czy jedna z nagród pełnych blasku jest Twoja.
 • 4. Każdy laureat nagrody otrzyma maila z instrukcją na podany w formualrzu adres e-mail. Lista laureatów pojawi się w zakładce Laureaci po zweryfikowaniu prawa do nagrody.
 • Więcej informacji w zakładce „Regulamin“
  POWODZENIA!

Weź udział

kod z opakowania (12 znaków)
imię
nazwisko
data urodzenia
nr telefonu
adres e-mail

Sprawdź uważnie, czy wszystkie dane wpisane są poprawnie.
Zaakceptuj poniższe oświadczenia i kliknij przycisk „Wyślij“.

przepisz kod z obrazka
Kuszące
luksusem
Monako
Tym razem
się nie udało
Karta
przedpłacona

o wartości 1 000 zł
Karta
upominkowa
Do sieci salonów iSpot
Apple Premium Reseller

o wartośći 4 000 zł
Gratulujemy!

Na podany podczas rejestracji adres e-mail została przesłana wiadomość z instrukcją dalszego postępowania.

Możesz zarejestrować kolejny kod z opakowania.

Wróć na stronę główną

Regulamin Loterii Promocyjnej ZŁOTA EDYCJA FERRERO ROCHER

 1. Nazwa i rodzaj Loterii PROMOCYJNEJ

  Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, organizowana jest pod nazwą „Złota Edycja Ferrero Rocher”.

 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

  Organizatorem Loterii jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prezydencka 11, 02-072 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 521-347-77-05, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

  Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z póź. zm.). Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii;
  • Produkt Promocyjny – produkt Ferrero Rocher 200 g oznaczony nadrukiem na banderoli Gold Edition, którego nabycie uprawnia do udziału w Loterii,
  • Kod - kod alfanumeryczny, składający się z 12 znaków;
  • Wkładka z Kodem - wkładka zawierająca wydrukowany Kod. Wkładka z Kodem znajduje się wyłącznie w opakowaniach Produktów Promocyjnych na ich spodzie i jest niedostępna bez rozpakowania opakowania Produktu Promocyjnego;
  • Zgłoszenie – pojedynczy unikatowy Kod z Wkładki z Kodem z opakowania Produktu Promocyjnego, zgłoszony do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej w sposób opisany w pkt. 5.1 e);
  • Transakcja – zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1;
  • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 30 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Loterii;
  • Okres Zgłoszeń do Loterii - okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii;
  • Okres Loterii – okres od dnia 30 września 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na losowanie, składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • Laureat – Uczestnik będący zwycięzcą Loterii;
  • Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1;
 5. Zasady prowadzenia Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. nabywa co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
   3. w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi, co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny,
   4. zachowa Wkładkę z Kodem. Wkładkę z Kodem należy przechowywać do celów weryfikacji Zgłoszenia oraz wydania nagrody. Jedna Wkładka z Kodem upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii,
   5. W Okresie Zgłoszeń do Loterii dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez:
    • zarejestrowanie się na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie formularza zgłoszeniowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego Uczestnika, datę urodzenia Uczestnika oraz Kod z Wkładki z Kodem,
    • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,
    • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią,
    • wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji przewidzianych w Regulaminie Loterii na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej,
    • wyrażenie zgody na używanie przez Organizatora Loterii telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów komunikacji w związku z Loterią, za pośrednictwem adresu e-mail oraz numeru telefonu, które Uczestnik podał w zgłoszeniu internetowym do Loterii, w tym dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Loterii.
     Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz udzielenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym uniemożliwi mu wzięcie udziału w Loterii, otrzymanie informacji o wygranej w Loterii i otrzymanie nagrody w Loterii,
    • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.

   Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia oraz informacji czy do jego Zgłoszenia jest przypisana nagroda czy nie. Równocześnie w przypadku przypisania nagrody pojawia się informacja o jej rodzaju. Dodatkowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.

  2. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 5.1 e. oraz:
   • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Loterii,
   • nie zawierające danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, data urodzenia Uczestnika, Kod z Wkładki z Kodem,
   • brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl., o których mowa w pkt 5.1.e.

   Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Loterii.

  3. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden Kod z Wkładki z Kodem stanowi jedno Zgłoszenie. Uczestnik może zgłosić ten sam Kod tylko jeden raz do Loterii. Ponowne zgłoszenie tego samego Kodu jest niemożliwe, o czym Uczestnik jest niezwłocznie informowany poprzez komunikat na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl przy próbie ponownego zgłoszenia tego samego Kodu.
  4. W Loterii nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, członkowie władz i pracownicy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. i Ferrero Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
 6. Obszar, na którym urządzana jest Loteria

  Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ DO LOTERII I OKRES Loterii
  1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w Loterii, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 30 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku.
  2. Dokonywanie Zgłoszeń do Loterii trwa w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku.
  3. Loteria rozpoczyna się w dniu 30 września 2017 roku, a kończy w dniu 19 stycznia 2018 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na losowanie, składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Loterii). Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 8. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD i RODZAJE Nagród w Loterii
  1. W Loterii przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
   1. 2 nagrody główne (dalej: „Nagroda główna”), w skład każdej Nagrody Głównej wchodzi:
    • wycieczka do Monako dla dwóch osób, o wartości brutto 20 000,00 zł,
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 2 222,00 zł.
    Łączna wartość Nagrody Głównej to 22 222,00 zł brutto.
   2. 20 nagród I stopnia (dalej „Nagroda I stopnia”), w skład każdej Nagrody I stopnia wchodzi
    • karta upominkowa do sieci salonów iSpot Apple Resseller, o wartości brutto 4 000,00 zł,
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 445,00 zł;
    Łączna wartość Nagrody I stopnia to 4 445,00 zł. Wykaz salonów iSpot, w których można zrealizować kartę upominkową znajduje się na stronie internetowej https://ispot.pl/salony.html;
   3. 400 nagród II stopnia (dalej: „Nagroda II stopnia”) w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą 1000,00 zł brutto.
  2. Łącznie w Loterii są do wygrania 422 nagrody, a łączna wartość puli nagród wynosi 533 344,00 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote brutto).
  3. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Loterii) ma prawo tylko do jednej Nagrody Głównej, jednej Nagrody I stopnia i jednej Nagrody II stopnia uzyskanej, jako wygrana w Loterii. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody danego rodzaju do tego samego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody danego rodzaju.
  4. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 9.
  5. Nagrody główne oraz Nagrody I stopnia wskazane w pkt. 8.1 a) i 8.1.b) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z póź. zm.). Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem nagrody rzeczowej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości elementów wchodzących w skład nagrody.
 9. Sposób prowadzenia Loterii ORAZ PRZYZNANIA NAGRÓD
  1. Przyznanie Nagród jest zgodne z następującą procedurą:
   • po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie komunikatu czy do jego zgłoszenia jest przypisana Nagroda czy nie. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia jest realizowane w sytuacji, gdy Zgłoszenie dokonywane jest jako pierwsze w danym przedziale czasowym, tj. w sytuacji kiedy Zgłoszenie jest dokonane jako pierwsze po upływie daty i godziny do której jest przypisana nagroda.
   • losowanie przedziałów czasowych odbywa się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 30 września 2017 roku w siedzibie Organizatora tj. w spółce Unlimited Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D.
   • losowanie odbywa się ręcznie z urn i jest dokonywane przez osobę wytypowaną przez Komisję nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii („Komisja”).
   • przedziały czasowe z przypisanymi Nagrodami są zdefiniowane w protokole sporządzonym przez Organizatora;
   • w sytuacji gdy w danym przedziale czasowym z przypisaną Nagrodą nie będzie dokonane żadne prawidłowe Zgłoszenie, nieprzyznana Nagroda przypisywana jest jako pierwsza w kolejnym przedziale czasowym i jest przyznana pierwszemu Zgłoszeniu w tym przedziale czasowym. Tym samym Nagroda przypisana do tego przedziału czasowego staje się drugą Nagrodą przyznaną drugiemu Zgłoszeniu dokonanemu w tym przedziale czasowym;
   • w Loterii są zdefiniowane 422 przedziały czasowe, z przyznaną Nagrodą.
 10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
  1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przebiegiem Loterii, w tym udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania, przyznaniem Nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu, zwana dalej „Komisją”, w składzie:
   1. przewodniczący Komisji;
   2. wiceprzewodniczący Komisji;
   3. sekretarz Komisji.
  2. Komisja sporządza pisemne protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach Loterii, w tym z przebiegu zdefiniowania przedziałów czasowych w Loterii, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii.
  4. W skład Komisji wchodzi osoba uprawniona do nadzorowania przebiegu Loterii promocyjnej, posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.
  5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora.
 11. Sposób i termin ogłaszania wyników
  1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.2. - 11.7. poniżej.
   Laureaci Nagród w Loterii są informowani o wygranej przypisanej do Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia. Równocześnie w przypadku przypisania nagrody pojawia się informacja o jej rodzaju. Dodatkowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.
  2. W wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów Nagrody, Laureaci proszeni są o przesłanie danych:
   1. oryginał Wkładki z Kodem, uprawniającej do otrzymania danej Nagrody;
   2. dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania na terytorium Polski);
   3. numer telefonu – podany w Zgłoszeniu do Loterii;
   4. w przypadku Laureata Nagrody głównej oraz Nagrody I stopnia także numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego;
   5. własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody I stopnia lub Załącznik nr 3 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody II stopnia.
  3. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał Wkładki z Kodem uprawniającej do otrzymania danej Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) od dnia powiadomienia o Nagrodzie, przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej dane wraz z oryginałem Wkładki z Kodem, o których mowa w pkt. 11.2 Regulaminu:

   Adres wysyłki:
   Unlimited Sp. z o.o.
   Ul. Prezydencka 11
   02-072 Warszawa
   z dopiskiem ”Złota Edycja Ferrero Rocher”

   Dane wraz z oryginałem Wkładki z Kodem muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznanym prawie do nagrody zgodnie z pkt. 11.1 powyżej. Wkładka z Kodem i dane, o których mowa powyżej, powinny zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską, bądź dostarczone przez Laureata lub upoważnioną przez niego osobę do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 17.00).
  4. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
   1. nie przesłania lub niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie danych i oryginalnej Wkładki z Kodem zgodnie z pkt. 11.3.;
   2. przesłania lub dostarczenia Wkładki z Kodem, która jest zniszczona lub Kod jest nieczytelny;
   3. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
   W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  5. W przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
  6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  7. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym rozdziale.
 12. Miejsce i termin wydawania nagród
  1. Nagroda główna wydana jest w formie vouchera wydanego przez biuro podróży, przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w Załączniku nr 1. O terminie wydania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu.
  2. Nagrody I stopnia przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową na adres podany w Załączniku nr 2. O terminie wysłania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu.
  3. Nagrody II stopnia przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską lub pocztową na adres podany w Załączniku nr 3. O terminie wysłania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  4. Ostateczny termin wydania wszystkich nagród w Loterii upływa z dniem 15 grudnia 2017 roku.
  5. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
  6. W Loterii Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne nagrody rzeczowe.
  7. W przypadku, gdy:
   1. nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3, 11.4 lub 15.3;
   2. Laureat odmawia przyjęcia nagrody poprzez:
    • przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia nagrody,
    • odmowę przyjęcia przesyłki z nagrodą;
   nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.
 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-072 Warszawa, ul. Prezydencka 11, począwszy od daty rozpoczęcia Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 30 września 2017 roku do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród zgodnie z pkt. 12.4 powyżej, tj. do dnia 22 grudnia 2017 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Złota Edycja Ferrero Rocher”.
  2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika.
  4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
  5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 14.2 poniżej, administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, podawanych w formularzu zgłoszeniowym jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126. Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-072), przy ul. Prezydenckiej 11, jest podmiotem, któremu Ferrero powierzyła, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922), w związku z organizacją Loterii, przetwarzanie danych osobowych Uczestników, podawanych przez Uczestników w związku z udziałem w Loterii. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922), oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii.
  2. Administratorem danych osobowych Laureatów Nagrody Głównej i Nagród I i II stopnia w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z póź. zm.), a także przekazania nagród w Loterii oraz danych osobowych Uczestników, w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią, jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego Uczestnika, datę urodzenia Uczestnika, adres zamieszkania, a w przypadku Laureatów Nagrody Głównej i Nagrody I stopnia również PESEL i numer dokumentu tożsamości. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Loterii, w tym kontaktu z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów i wydania nagród w Loterii.
  4. Kompletne wypełnienie formularza z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na warunkach podanych w formularzu, o którym mowa w pkt. 5.1 e) Regulaminu, a także podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z póź. zm.) lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Loterii i otrzymania nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
  5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora i przesłać je listownie na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora loteria@ferrerorocher.pl wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  6. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji. W tym celu Uczestnik powinien przesłać stosowną informację do Organizatora, listownie na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora loteria@ferrerorocher.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  7. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Organizatora. Wycofanie zgody może w szczególności nastąpić poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora lub administratora danych Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres e-mail Organizatora loteria@ferrerorocher.pl lub na adres e-mail administratora danych Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.: abiferreropl@ferrero.com, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości, aczkolwiek zgłoszenie takiego żądania spowoduje wykluczenie z Loterii.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.ferrerorocher.pl, co zostanie potwierdzone wiadomością wyświetlaną na ekranie zgodnie z pkt. 5.1 e) Regulaminu.
  2. Ze względów logistycznych, Opakowania promocyjne z Wkładką z Kodem mogą być dostępne w sprzedaży poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych, jednakże poza Okresem Zgłoszeń do Loterii ich udział w Loterii nie będzie możliwy.
  3. Wykorzystanie przez Uczestnika programów komputerowych lub użycie innych środków technicznych generujących automatyczne zgłoszenie Kodu powoduje utratę statusu Uczestnika i utratę prawa do Nagrody.
  4. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na żądanie Laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
  5. Przy prowadzeniu Loterii Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471, z póź. zm.), a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, z póź. zm.) oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  6. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany pocztą przez Organizatora.
  7. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad Loterii określonych w Regulaminie.

Pobierz pełną treść regulaminu z załącznikami

Laureaci

Kuszące luksusem Monako

 • Elzbieta 664865xxx

Karty upominkowe

Do sieci salonów iSpot
Apple Premium Reseller
 • Agata 605307xxx
 • Aneta 660345xxx
 • Anna 504237xxx
 • Barbara 531188xxx
 • Beata 608030xxx
 • Ewa 781429xxx
 • Grzegorz 600686xxx
 • Igor 508586xxx
 • Janina 500693xxx
 • Jolanta 667722xxx
 • Karolina 698767xxx
 • Krystyna 509046xxx
 • Magdalena 602556xxx
 • Małgorzata 796888xxx
 • Marta 518669xxx
 • Ryszard 513044xxx
 • Sylwia 693431xxx
 • Teresa 502678xxx
 • Teresa 505271xxx
 • Tomasz 501194xxx

Karta przedpłacona

O wartości 1 000 zł
 • Adam 502505xxx
 • Adrian 606792xxx
 • Adriana 695972xxx
 • Agata 509099xxx
 • Agata 605307xxx
 • Agnieszka 505334xxx
 • Agnieszka 510828xxx
 • Agnieszka 602530xxx
 • Agnieszka 602789xxx
 • Agnieszka 603221xxx
 • Agnieszka 603714xxx
 • Agnieszka 605749xxx
 • Agnieszka 663432xxx
 • Agnieszka 669836xxx
 • Agnieszka 691836xxx
 • Agnieszka 697404xxx
 • Aldona 537630xxx
 • Aleksandra 503979xxx
 • Aleksandra 512141xxx
 • Aleksandra 519061xxx
 • Aleksandra 792860xxx
 • Alicja 502952xxx
 • Alicja 606763xxx
 • Alicja 792076xxx
 • Alina 537630xxx
 • Andrzej 501407xxx
 • Andrzej 507006xxx
 • Andrzej 533758xxx
 • Andrzej 602278xxx
 • Andrzej 602614xxx
 • Andrzej 602619xxx
 • Andrzej 606910xxx
 • Andżelika 664756xxx
 • Aneta 516150xxx
 • Aneta 604639xxx
 • Aneta 721808xxx
 • Angelika 663586xxx
 • Aniela 510014xxx
 • Anita 505153xxx
 • Anna 500636xxx
 • Anna 501581xxx
 • Anna 504158xxx
 • Anna 505044xxx
 • Anna 506149xxx
 • Anna 507262xxx
 • Anna 530365xxx
 • Anna 536998xxx
 • Anna 604263xxx
 • Anna 605400xxx
 • Anna 668901xxx
 • Anna 692500xxx
 • Anna 693427xxx
 • Anna 733751xxx
 • Anna 735317xxx
 • Anna 794662xxx
 • Anna 795560xxx
 • Anna 796196xxx
 • Anna 880559xxx
 • Anna 881515xxx
 • Anna 883136xxx
 • Arkadiusz 501288xxx
 • Arkadiusz 602674xxx
 • Artur 606832xxx
 • Artur 791999xxx
 • Artur 793440xxx
 • Artur 797855xxx
 • Barbara 501677xxx
 • Barbara 507177xxx
 • Barbara 509855xxx
 • Barbara 600802xxx
 • Barbara 889433xxx
 • Bartłomiej 510736xxx
 • Bartosz 503514xxx
 • Bartosz 662270xxx
 • Basia 515437xxx
 • Basia 784053xxx
 • Beata 501959xxx
 • Beata 602126xxx
 • Beata 608311xxx
 • Beata 664913xxx
 • Beata 668148xxx
 • Błażej 665601xxx
 • Bożena 606912xxx
 • Cezary 606637xxx
 • Czesław 537630xxx
 • Czesław 572904xxx
 • Dagmara 531108xxx
 • Dagmara 603625xxx
 • Damian 722287xxx
 • Daniel 602659xxx
 • Daniel 731330xxx
 • Danuta 605035xxx
 • Danuta 607073xxx
 • Danuta 692795xxx
 • Dariusz 500078xxx
 • Dariusz 512512xxx
 • Dariusz 662251xxx
 • Dariusz 668505xxx
 • Dariusz 793620xxx
 • Dominik 507756xxx
 • Dominik 690948xxx
 • Dominik 795178xxx
 • Dominika 884393xxx
 • Dorota 518427xxx
 • Dorota 607170xxx
 • Dorota 936752xxx
 • Edmund 503301xxx
 • Edward 795013xxx
 • Edyta 504638xxx
 • Elzbieta 601796xxx
 • Elzbieta 604611xxx
 • Elżbieta 504028xxx
 • Elżbieta 508406xxx
 • Elżbieta 662035xxx
 • Elżbieta 790790xxx
 • Elżbieta 881720xxx
 • Emilia 501656xxx
 • Emilia 606838xxx
 • Ewa 504667xxx
 • Ewa 512056xxx
 • Ewa 516602xxx
 • Ewa 517232xxx
 • Ewa 606767xxx
 • Ewa 608532xxx
 • Ewa 691831xxx
 • Ewa 723623xxx
 • Ewa 781429xxx
 • Ewa 782199xxx
 • Ewa 791311xxx
 • Ewelina 601406xxx
 • Filip 602644xxx
 • Florian 506704xxx
 • Franciszek 570949xxx
 • Grażyna 512399xxx
 • Grażyna 660265xxx
 • Grażyna 692755xxx
 • Grażyna 798692xxx
 • Grzegorz 518976xxx
 • Grzegorz 794248xxx
 • Halina 603412xxx
 • Hanna 509125xxx
 • Hanna 692830xxx
 • Henryk 608868xxx
 • Ilona 693201xxx
 • Irena 533524xxx
 • Iwona 697079xxx
 • Izabela 660729xxx
 • Jadwiga 570001xxx
 • Jadwiga 698997xxx
 • Jan 795969xxx
 • Janina 500693xxx
 • Jarosław 691144xxx
 • Jekatierina 609685xxx
 • Joanna 500667xxx
 • Joanna 503333xxx
 • Joanna 512145xxx
 • Joanna 607917xxx
 • Joanna 608180xxx
 • Joanna 662118xxx
 • Joanna 696438xxx
 • Joanna 725134xxx
 • Joanna 728464xxx
 • Joanna 794150xxx
 • Jolanta 535786xxx
 • Jolanta 667722xxx
 • Jowita 604435xxx
 • Józefina 511764xxx
 • Julia 516697xxx
 • Julia 572472xxx
 • Julita 603765xxx
 • Julita 660410xxx
 • Justyna 504476xxx
 • Justyna 609430xxx
 • Justyna 694340xxx
 • Justyna 721021xxx
 • Justyna 784023xxx
 • Kalina 789322xxx
 • Kamil 502325xxx
 • Kamil 784094xxx
 • Kamila 603369xxx
 • Kamila 605288xxx
 • Karina 698663xxx
 • Karolina 503567xxx
 • Karolina 537920xxx
 • Karolina 693355xxx
 • Karolina 694948xxx
 • Karolina 883140xxx
 • Katarzyna 502052xxx
 • Katarzyna 503496xxx
 • Katarzyna 505960xxx
 • Katarzyna 509109xxx
 • Katarzyna 509830xxx
 • Katarzyna 536555xxx
 • Katarzyna 607688xxx
 • Katarzyna 609220xxx
 • Katarzyna 669508xxx
 • Katarzyna 691831xxx
 • Katarzyna 721588xxx
 • Katarzyna 792215xxx
 • Katarzyna 794398xxx
 • Katarzyna 794606xxx
 • Kinga 505502xxx
 • Kinga 509867xxx
 • Kinga 722272xxx
 • Klara 693463xxx
 • Klaudia 666222xxx
 • Klaudia 691431xxx
 • Klaudia 785210xxx
 • Klaudia 790850xxx
 • Krystyna 504814xxx
 • Krystyna 509046xxx
 • Krystyna 605332xxx
 • Krystyna 691994xxx
 • Krystyna 880488xxx
 • Krzysztof 501248xxx
 • Krzysztof 516006xxx
 • Krzysztof 532586xxx
 • Krzysztof 533999xxx
 • Krzysztof 600206xxx
 • Krzysztof 691633xxx
 • Lech 603786xxx
 • Leszek 666306xxx
 • Lidia 512812xxx
 • Lidia 602369xxx
 • Lucyna 503801xxx
 • Lucyna 517731xxx
 • Łucja 662120xxx
 • Łukasz 501850xxx
 • Łukasz 505669xxx
 • Łukasz 693576xxx
 • Łukasz 731400xxx
 • Maciej 502061xxx
 • Maciej 605117xxx
 • Maciej 608499xxx
 • Maciej 693138xxx
 • Magda 513134xxx
 • Magdalena 534211xxx
 • Magdalena 605562xxx
 • Magdalena 606744xxx
 • Magdalena 691406xxx
 • Magdalena 693844xxx
 • Magdalena 694195xxx
 • Magdalena 726384xxx
 • Magdalena 731855xxx
 • Malgorzata 692330xxx
 • Malgorzata 792730xxx
 • Malwina 668052xxx
 • Małgorzata 322855xxx
 • Małgorzata 507834xxx
 • Małgorzata 509500xxx
 • Małgorzata 511148xxx
 • Małgorzata 518823xxx
 • Małgorzata 608078xxx
 • Małgorzata 662640xxx
 • Małgorzata 691136xxx
 • Małgorzata 691277xxx
 • Małgorzata 787233xxx
 • Małgorzata 787339xxx
 • Małgrzata 692061xxx
 • Marcin 507059xxx
 • Marcin 508608xxx
 • Marcin 606212xxx
 • Marcin 695150xxx
 • Marcin 733396xxx
 • Marcin 781094xxx
 • Marek 514902xxx
 • Marek 519642xxx
 • Marek 601201xxx
 • Maria 501154xxx
 • Maria 608817xxx
 • Maria 667962xxx
 • Maria 733991xxx
 • Marian 791290xxx
 • Marian 794137xxx
 • Marianna 518848xxx
 • Mariola 724340xxx
 • Mariusz 506436xxx
 • Mariusz 507230xxx
 • Mariusz 781127xxx
 • Marlena 500131xxx
 • Marta 513026xxx
 • Marta 518669xxx
 • Marta 570987xxx
 • Marta 692796xxx
 • Marta 790800xxx
 • Marta 792959xxx
 • Marta 888514xxx
 • Martyna 535786xxx
 • Martyna 697292xxx
 • Marzena 508845xxx
 • Marzena 669964xxx
 • Mateusz 505327xxx
 • Matylda 606319xxx
 • Michał 500867xxx
 • Michał 501935xxx
 • Michał 505450xxx
 • Michał 510367xxx
 • Michał 516267xxx
 • Michał 600145xxx
 • Michał 728586xxx
 • Milena 737734xxx
 • Monika 500255xxx
 • Monika 502977xxx
 • Monika 503406xxx
 • Monika 512603xxx
 • Monika 608310xxx
 • Monika 662337xxx
 • Monika 698756xxx
 • Monika 785962xxx
 • Oksana 889718xxx
 • Olena 518588xxx
 • Olga 502043xxx
 • Oliwia 516659xxx
 • Patrycja 503859xxx
 • Patrycja 791056xxx
 • Paulina 508416xxx
 • Paulina 601482xxx
 • Pavel 668291xxx
 • Pawel 605580xxx
 • Paweł 500651xxx
 • Paweł 532930xxx
 • Paweł 608494xxx
 • Paweł 608850xxx
 • Paweł 723500xxx
 • Piotr 503100xxx
 • Piotr 505034xxx
 • Piotr 506291xxx
 • Piotr 606828xxx
 • Piotr 668189xxx
 • Piotr 882042xxx
 • Przemyslaw 733979xxx
 • Przemysław 502499xxx
 • Przemysław 504371xxx
 • Radosław 600588xxx
 • Rafał 500400xxx
 • Rafał 501656xxx
 • Rafał 515202xxx
 • Rafał 604187xxx
 • Rajmund 601524xxx
 • Renata 525829xxx
 • Renata 602699xxx
 • Renata 608493xxx
 • Robert 669560xxx
 • Robert 794650xxx
 • Rozali 500403xxx
 • Ryszard 668637xxx
 • Sandra 721967xxx
 • Sandra 791656xxx
 • Sara 601069xxx
 • Sebastian 664457xxx
 • Sergiusz 513381xxx
 • Stanisław 600399xxx
 • Stanisława 667929xxx
 • Sylwia 506416xxx
 • Sylwia 604554xxx
 • Sylwia 795013xxx
 • Tadeusz 536700xxx
 • Teresa 691348xxx
 • Tomasz 501194xxx
 • Tomasz 506109xxx
 • Tomasz 506398xxx
 • Tomasz 606990xxx
 • Tomasz 698686xxx
 • Urszula 606466xxx
 • Urszula 791956xxx
 • Valentyna 788873xxx
 • Violetta 698870xxx
 • Wanda 604593xxx
 • Weronika 506162xxx
 • Wiktoria 608558xxx
 • Wioleta 602298xxx
 • Witold 690669xxx
 • Wojciech 508837xxx
 • Wojciech 601325xxx
 • Zbigniew 530016xxx
 • Zbigniew 602716xxx
 • Zbigniew 797305xxx
 • Zofia 504418xxx
 • Zofia 733379xxx
 • Zofia 794650xxx
 • Zofia 888787xxx

Kontakt

Wszystkie informacje od naszych Klientów są dla nas ważne.
Aby się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.

twoja wiadomość
imię
nazwisko
adres e-mail

Loteria dla uczestników, którzy ukończyli 18 lat.
Organizator loterii: Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prezydencka 11, 02-072 Warszawa.

Polityka prywatności