Tysiąc i jedna nagroda

Kup produkt promocyjny,
zachowaj wszystkie paragony
i sprawdź czy wygrałeś!

Promocja trwa 1.10 - 31.10.2016 r.
Zgłoszeń do promocji można dokonywać
w terminie 2.10 - 31.10.2016 r.

Weź udział
Dubaj

Zasady

1

W terminie od 1.10.2016 r. do 31.10.2016 r. kup produkt promocyjny:

 • Ferrero Rocher 100 G,
 • Ferrero Rocher 200 G,
 • Ferrero Rocher 300 G,
 • Ferrero Collection 172 G,
 • Ferrero Collection 269 G.
2

Wypełnij formularz dostępny w zakładce “weź udział”,

Wpisz dane i zarejestruj paragon.

3

Zweryfikuj poprawność wpisanych danych i kliknij przycisk “Wyślij”.

Poczekaj na informację dotyczącą nagrody II stopnia. (1 z 1000 kart o wartości 500 zł).

Pamiętaj!

Koniecznie zachowaj paragon (1 paragon = 1 zgłoszenie bez względu na ilość zakupionych Produktów Promocyjnych). Na paragonie musi widnieć nazwa Produktu Promocyjnego, jeśli jej nie ma paragon powinien zawierać na odwrocie odręczny wpis wskazujący nazwę zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z pieczęcią sklepu. Zachowaj wszystkie paragony zgłoszone w promocji.

Powodzenia!

Weź udział w promocji

1. Wskaż zakupione produkty promocyjne

Zaznacz rodzaje i ilości zakupionych produktów promocyjnych, klikając na ich miniatury

Ferrero Rocher 100g
Ferrero Rocher 200g
Ferrero Collection 172g
Ferrero Collection 269g
Ferrero Rocher 300g

2. Zarejestruj paragon

 

Regulamin promocji

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „TYSIĄC I JEDNA NAGRODA”

 1. Nazwa i rodzaj Loterii PROMOCYJNEJ

  Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, organizowana jest pod nazwą „Tysiąc i jedna nagroda”.

 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

  Organizatorem Loterii jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45 D, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 521-347-77-05, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

  Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471). Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii;
  • Produkt Promocyjny – każdy z produktów, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii, a mianowicie:
   • Ferrero Rocher 100 g,
   • Ferrero Rocher 200 g,
   • Ferrero Rocher 300 g,
   • Ferrero Collection 172 g,
   • Ferrero Collection 269 g;
  • Zgłoszenie - pojedyncza Transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym, zgłoszona do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej, opisaną w pkt. 5.1 e);
  • Transakcja – zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1;
  • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Loterii;
  • Okres Zgłoszeń do Loterii - okres od dnia 2 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii;
  • Okres Loterii – okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 6 lutego 2017 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • Laureaci – Uczestnicy będący zwycięzcami Loterii;
  • Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1;
 5. Zasady prowadzenia Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. nabywa co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221k.c.,
   3. w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi, co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny,
   4. zachowa paragon fiskalny dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego, przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupowanego Produktu Promocyjnego była wskazana, a w przypadku braku nazwy Produktu Promocyjnego, paragon powinien zawierać na odwrocie odręczny wpis wskazujący nazwę zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z pieczęcią sklepu. Paragon należy przechowywać do celów weryfikacji zgłoszenia oraz wydania nagrody. Paragony bez wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego lub bez potwierdzenia, o którym mowa powyżej, nie są uwzględniane. Jeden paragon fiskalny upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii,
   5. dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez:
    • zarejestrowanie się w Okresie Zgłoszeń do Loterii na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie formularza zgłoszeniowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wiek Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz numeru paragonu fiskalnego, który dokumentuje zakup Produktu Promocyjnego.
    • wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz brak ich złożenia uniemożliwi mu wzięcie udziału w Loterii,
    • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.
    Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia oraz informacji czy do jego Zgłoszenia jest przypisana nagroda II stopnia czy nie. Równocześnie w przypadku przypisania nagrody II stopnia, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.
  2. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 5.1 e. oraz.:
   • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Loterii,
   • obejmujące Transakcje dokonane poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych,
   • nie zawierające danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wiek Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz numeru paragonu fiskalnego, który dokumentuje zakup Produktu Promocyjnego
   • brak wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią poprzez brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl.
   Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Loterii.
  3. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem, że jeden paragon fiskalny stanowi jedno Zgłoszenie, bez względu na liczbę widniejących na nim Produktów Promocyjnych. Uczestnik może zgłosić ten sam paragon tylko jeden raz do Loterii. w przypadku stwierdzenia zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej, niż jeden raz tego samego numeru paragonu, w Losowaniu jest brane pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. W przypadku zarejestrowania większej liczby Zgłoszeń, Organizator w trakcie informowania o wygranej zgodnie z pkt 11.2, może zażądać od Laureata przedstawienia wszystkich oryginałów paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii przez Laureata i wówczas jest to warunek konieczny do nabycia prawa do nagrody, pod rygorem wykluczenia z Loterii i utraty prawa do nagrody.
  4. W Loterii nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, członkowie władz i pracownicy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. i Ferrero Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
  5. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator, tzn. Unlimited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45 D, 02-384 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Loterii, w tym kontaktu z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia Laureatów i wydania nagród w Loterii. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Organizator może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach związanych z realizacją Loterii.
  6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora: Unlimited Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 45 D, 02-384 Warszawa.
 6. Obszar, na którym urządzana jest Loteria
  Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ do LOTERII i OKRES Loterii
  1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w Loterii, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku.
  2. Dokonywanie Zgłoszeń do Loterii trwa w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj od dnia 2 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku.
  3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 października 2016 roku, a kończy w dniu 6 lutego 2017 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Loterii). Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 8. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD i RODZAJE Nagród w Loterii
  1. w Loterii przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
   1. 1 nagroda główna, w skład której wchodzi (dalej: „Nagroda główna”):
    • Vouchery biura podróży o wartości brutto 20 000,00 zł (cztery bony o wartości brutto 5 000,00 złotych każdy) np. na podróż do Dubaju;
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 2 222,00 zł.
    Łączna wartość nagrody głównej to 22 222,00 zł brutto. Zasady realizacji voucherów opisane są w Załączniku nr 3;
   2. 1000 nagród II stopnia w postaci kart bankowych zasilonych kwotą 500,00 zł brutto każda (dalej: „Nagroda II stopnia”).
  2. Łącznie w Loterii jest do wygrania 1001 nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 522 222,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote brutto).
  3. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Loterii) ma prawo tylko do jednej Nagrody II stopnia uzyskanej, jako wygrana w Loterii. w przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody II stopnia do tego samego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody II stopnia.
  4. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 9.
  5. Nagroda główna wskazana w pkt. 8.1 a podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody rzeczowej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości elementów wchodzących w skład nagrody.
 9. Sposób prowadzenia Loterii, miejsce i termin losowania NAGRODY GŁÓWNEJ ORAZ PRZYZNANIA NAGRÓD II STOPNIA
  1. Losowanie Nagrody głównej w ramach Loterii odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 8 listopada 2016 r. spośród wszystkich Zgłoszeń, które zostały dokonane w Okresie Zgłoszeń do Loterii tj od dnia 2 października 2016 r. do 31 października 2016 r., za pomocą formularza na stronie www.ferrerorocher.pl
  2. Nagroda główna losowana jest spośród wszystkich Uczestników, którzy spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Loterii wymienione w pkt. 5.1 według następującej zasady: w pierwszej kolejności spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w Okresie Zgłoszeń do Loterii jest losowany jeden Laureat Nagrody głównej. Następnie z wyłączeniem losu Laureata Nagrody głównej, jest losowanych dwóch Uczestników na listę rezerwową do Nagrody głównej.
  3. Losowanie Nagrody głównej w Loterii dokonywane jest ręcznie w następujący sposób:
   do każdego prawidłowego Zgłoszenia do udziału w Loterii, jest przypisana liczba porządkowa. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowanie Nagrody głównej odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Komisja dokonuje wyboru osoby dokonującej losowania. Laureat Nagrody głównej i dwóch Uczestników na listę rezerwową do Nagrody głównej wylosowani zgodnie z pkt. 9.3 podlegają weryfikacji stwierdzającej czy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. z losowania sporządzany jest pisemny protokół, który jest udostępniany każdemu zainteresowanemu Uczestnikowi w siedzibie Organizatora.
  4. Przyznanie Nagród II stopnia jest zgodne z następującą procedurą:
   • po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie komunikatu czy do jego zgłoszenia jest przypisana Nagroda II stopnia czy nie. Przypisanie Nagrody II stopnia do Zgłoszenia jest realizowane w sytuacji, gdy Zgłoszenie dokonywane jest jako pierwsze w danym przedziale czasowym, tj w sytuacji kiedy Zgłoszenie jest dokonane jako pierwsze po upływie daty i godziny do której jest przypisana nagroda. Przedziały czasowe z przypisanymi Nagrodami II stopnia są zdefiniowane w protokole sporządzonym przez Organizatora;
   • w sytuacji gdy w danym przedziale czasowym z przypisaną Nagrodą II stopnia nie będzie dokonane żadne prawidłowe Zgłoszenie, nieprzyznana Nagroda przypisywana jest jako pierwsza w kolejnym przedziale czasowym i jest przyznana pierwszemu Zgłoszeniu w tym przedziale czasowym. Tym samym nagroda przypisana do tego przedziału czasowego staje się drugą nagrodą przyznaną drugiemu Zgłoszeniu dokonanemu w tym przedziale czasowym;
   • w Loterii jest zdefiniowanych 1000 przedziałów czasowych, z przyznaną Nagrodą II stopnia.
 10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
  1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przebiegiem Loterii, w tym udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania, przyznaniem Nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu, zwana dalej „Komisją”, w składzie:
   1. przewodniczący Komisji;
   2. wiceprzewodniczący Komisji;
   3. sekretarz Komisji.
  2. Komisja sporządza pisemne protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach Loterii, w tym z przebiegu losowania Nagród w Loterii, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii.
  4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania przebiegu Loterii promocyjnej, wydane przez Ministra Finansów.
  5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora.
 11. Sposób i termin ogłaszania wyników
  1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.2. - 11.8. poniżej.
  2. Laureaci Nagród II stopnia w Loterii są informowani o wygranej przypisanej do Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia oraz mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Laureat Nagrody głównej jest informowany telefonicznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. w wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów Nagrody II stopnia oraz w rozmowie telefonicznej z Laureatem Nagrody głównej, Laureaci proszeni są o przesłanie danych:
   1. oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do otrzymania danej Nagrody. w przypadku zarejestrowania większej liczby Zgłoszeń, Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia wszystkich oryginałów paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii przez Laureata;
   2. dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania;
   3. numer telefonu – podany w Zgłoszeniu do Loterii;
   4. w przypadku Laureata Nagrody głównej także numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego;
   5. własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody II stopnia.
  3. Informacja o Nagrodzie głównej jest przekazana w ciągu 2 dni roboczych (przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia następnego po losowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1 powyżej. w tym czasie Organizator dokonuje 3 prób kontaktu dziennie z Laureatem, minimum 5 sygnałów ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej) na numer telefonu, który podano w Zgłoszeniu do Loterii (maksymalnie 6 prób). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu. w przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego w kolejnym dniu roboczym. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy następuje nieskuteczna próba nawiązania kontaktu z Laureatem – brak kontaktu telefonicznego – 6 nieudanych prób połączenia w ciągu dwóch dni roboczych (3 połączenia na dzień).
  4. W stosunku do pierwszego i drugiego Uczestnika z listy rezerwowej podejmowana jest taka sama procedura jak opisana w pkt 11.3.
  5. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do otrzymania danej Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o Nagrodzie, zgodnie z pkt 11.2 powyżej, przesłać zwrotnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres wskazany poniżej dane wraz z oryginałem paragonu fiskalnego (lub oryginałami paragonów fiskalnych w przypadku żądania Organizatora zgodnie z pkt. 11.2. a) powyżej), o których mowa w pkt. 11.2 Regulaminu:

   Adres wysyłki:

   Unlimited Sp. z o.o.
   Ul. Włodarzewska 45 D
   02-384 Warszawa
   z dopiskiem ”Loteria Tysiąc i jedna nagroda”


   Dane wraz z oryginałem paragonu fiskalnego (lub oryginałami paragonów fiskalnych w przypadku żądania Organizatora zgodnie z pkt. 11.2. a) powyżej) muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznanym prawie do nagrody zgodnie z pkt. 11.2 powyżej. Paragon (lub paragony) i dane, o których mowa powyżej, powinny zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską, bądź dostarczone przez Laureata lub upoważnioną przez niego osobę do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 17.00). Kopie paragonu fiskalnego są akceptowane tylko w przypadku notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.
  6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
   1. nie przesłania lub niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie danych i paragonu fiskalnego (lub paragonów fiskalnych w przypadku żądania Organizatora) zgodnie z pkt. 11.5.;
   2. przesłania lub dostarczenia paragonu fiskalnego, na którym data zakupu Produktów Promocyjnych jest późniejsza lub wcześniejsza od daty Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych bądź, gdy paragon jest zniszczony lub nieczytelny;
   3. przekazania kopii paragonu (lub paragonów) niepotwierdzonego notarialnie;
   4. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
   w każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  7. w przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
  8. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata Nagrody głównej z powodów opisanych w pkt. 11.6, Nagroda przechodzi na Uczestnika, który został wylosowany, jako pierwszy na liście rezerwowej. Osoba nabywająca prawo do Nagrody informowana jest o tym fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt.11.3. w przypadku, gdy pierwszy Uczestnik rezerwowy traci prawo do otrzymania Nagrody na warunkach opisanych w pkt 11.6, Organizator informuje o zwycięstwie Uczestnika, który jest wylosowany, jako drugi na liście rezerwowej. Każda osoba nabywająca prawo do Nagrody głównej (Laureat oraz Uczestnicy rezerwowi) informowana jest o tym fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt. 11.3. w przypadku, gdy drugi Uczestnik rezerwowy nie spełnia warunków opisanych w pkt. 11.6, przypadająca na niego Nagroda zostaje niewydana.
  9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  10. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym rozdziale.
 12. Miejsce i termin wydawania nagród
  1. Nagroda główna wydana jest w formie vouchera przesyłką kurierską na adres wskazany w Załączniku nr 1. o terminie wydania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu.
  2. Nagrody II stopnia przesyłane są Laureatom przesyłką pocztową – listem poleconym na adres podany w Załączniku nr 2.
  3. Ostateczny termin wydania wszystkich nagród w Loterii upływa z dniem 13 stycznia 2017 roku.
  4. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
  5. W Loterii nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.
  6. w przypadku, gdy:
   1. nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3 lub 11.6 oraz wyczerpania listy rezerwowej zgodnie z pkt. 11.8;
   2. Laureat odmawia przyjęcia nagrody poprzez: przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia nagrody, odmowę przyjęcia przesyłki z nagrodą;
   nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.
 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-384 Warszawa, Włodarzewska 45 D, począwszy od daty rozpoczęcia Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych (tj. od dnia 1 października 2016 roku) do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród zgodnie z pkt. 12.3 powyżej (tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku). o zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Loteria Tysiąc i Jedna Nagroda”.
  2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika.
  4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
  5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.ferrerorocher.pl, co zostanie potwierdzone wiadomością wyświetlaną na ekranie zgodnie z pkt. 5.1 e) Regulaminu.
  2. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na żądanie laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
  3. Przy urządzaniu Loterii Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. dz. U. 2016, poz 380, ze zmianami, dalej „kodeks cywilny”) oraz obowiązujących przepisach prawa. w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  4. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany pocztą przez Organizatora.
  5. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad Loterii określonych w Regulaminie.
  6. Zgłaszając udział w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ferrerorocher.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przekazanie bezpłatnej informacji zwrotnej o wygranej nagrodzie na adres e-mail lub numer telefonu, który podał w Zgłoszeniu.
Pobierz regulamin

Laureaci promocji

Tysiąc i jedna nagroda

Losowanie nagrody głównej odbędzie się 8.11.2016 r.

Laureaci publikowani są po weryfikacji prawa do nagrody

Listę laureatów opublikujemy wkrótce...

Kontakt

Wszystkie informacje naszych Klientów są dla nas ważne.
Aby się z nami skontaktować wypełnij poniższy formularz.

Dubaj