Tysiąc i jedna nagroda

PROMOCJA
ZAKOŃCZYŁA SIĘ
W DNIU 31.10.2016 R.

Promocja trwa 1.10 - 31.10.2016 r.
Zgłoszeń do promocji można dokonywać
w terminie 2.10 - 31.10.2016 r.

Weź udział
Dubaj

Zasady

1

W terminie od 1.10.2016 r. do 31.10.2016 r. kup produkt promocyjny:

 • Ferrero Rocher 100 G,
 • Ferrero Rocher 200 G,
 • Ferrero Rocher 300 G,
 • Ferrero Collection 172 G,
 • Ferrero Collection 269 G.
2

Wypełnij formularz dostępny w zakładce “weź udział”,

Wpisz dane i zarejestruj paragon.

3

Zweryfikuj poprawność wpisanych danych i kliknij przycisk “Wyślij”.

Poczekaj na informację dotyczącą nagrody II stopnia. (1 z 1000 kart o wartości 500 zł).

Pamiętaj!

Koniecznie zachowaj paragon (1 paragon = 1 zgłoszenie bez względu na ilość zakupionych Produktów Promocyjnych). Na paragonie musi widnieć nazwa Produktu Promocyjnego, jeśli jej nie ma paragon powinien zawierać na odwrocie odręczny wpis wskazujący nazwę zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z pieczęcią sklepu. Zachowaj wszystkie paragony zgłoszone w promocji.

Powodzenia!

Weź udział w promocji

1. Wskaż zakupione produkty promocyjne

Zaznacz rodzaje i ilości zakupionych produktów promocyjnych, klikając na ich miniatury

Ferrero Rocher 100g
Ferrero Rocher 200g
Ferrero Collection 172g
Ferrero Collection 269g
Ferrero Rocher 300g

2. Zarejestruj paragon

 

Regulamin promocji

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „TYSIĄC I JEDNA NAGRODA”

 1. Nazwa i rodzaj Loterii PROMOCYJNEJ

  Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, organizowana jest pod nazwą „Tysiąc i jedna nagroda”.

 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

  Organizatorem Loterii jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45 D, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 521-347-77-05, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

  Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471). Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii;
  • Produkt Promocyjny – każdy z produktów, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii, a mianowicie:
   • Ferrero Rocher 100 g,
   • Ferrero Rocher 200 g,
   • Ferrero Rocher 300 g,
   • Ferrero Collection 172 g,
   • Ferrero Collection 269 g;
  • Zgłoszenie - pojedyncza Transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym, zgłoszona do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej, opisaną w pkt. 5.1 e);
  • Transakcja – zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1;
  • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Loterii;
  • Okres Zgłoszeń do Loterii - okres od dnia 2 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii;
  • Okres Loterii – okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 6 lutego 2017 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • Laureaci – Uczestnicy będący zwycięzcami Loterii;
  • Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1;
 5. Zasady prowadzenia Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. nabywa co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221k.c.,
   3. w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi, co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny,
   4. zachowa paragon fiskalny dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego, przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupowanego Produktu Promocyjnego była wskazana, a w przypadku braku nazwy Produktu Promocyjnego, paragon powinien zawierać na odwrocie odręczny wpis wskazujący nazwę zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z pieczęcią sklepu. Paragon należy przechowywać do celów weryfikacji zgłoszenia oraz wydania nagrody. Paragony bez wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego lub bez potwierdzenia, o którym mowa powyżej, nie są uwzględniane. Jeden paragon fiskalny upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii,
   5. dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez:
    • zarejestrowanie się w Okresie Zgłoszeń do Loterii na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie formularza zgłoszeniowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wiek Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz numeru paragonu fiskalnego, który dokumentuje zakup Produktu Promocyjnego.
    • wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz brak ich złożenia uniemożliwi mu wzięcie udziału w Loterii,
    • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.
    Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia oraz informacji czy do jego Zgłoszenia jest przypisana nagroda II stopnia czy nie. Równocześnie w przypadku przypisania nagrody II stopnia, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.
  2. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 5.1 e. oraz.:
   • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Loterii,
   • obejmujące Transakcje dokonane poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych,
   • nie zawierające danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wiek Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz numeru paragonu fiskalnego, który dokumentuje zakup Produktu Promocyjnego
   • brak wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią poprzez brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl.
   Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Loterii.
  3. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem, że jeden paragon fiskalny stanowi jedno Zgłoszenie, bez względu na liczbę widniejących na nim Produktów Promocyjnych. Uczestnik może zgłosić ten sam paragon tylko jeden raz do Loterii. w przypadku stwierdzenia zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej, niż jeden raz tego samego numeru paragonu, w Losowaniu jest brane pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. W przypadku zarejestrowania większej liczby Zgłoszeń, Organizator w trakcie informowania o wygranej zgodnie z pkt 11.2, może zażądać od Laureata przedstawienia wszystkich oryginałów paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii przez Laureata i wówczas jest to warunek konieczny do nabycia prawa do nagrody, pod rygorem wykluczenia z Loterii i utraty prawa do nagrody.
  4. W Loterii nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, członkowie władz i pracownicy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. i Ferrero Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
  5. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator, tzn. Unlimited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45 D, 02-384 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Loterii, w tym kontaktu z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia Laureatów i wydania nagród w Loterii. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Organizator może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach związanych z realizacją Loterii.
  6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora: Unlimited Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 45 D, 02-384 Warszawa.
 6. Obszar, na którym urządzana jest Loteria
  Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ do LOTERII i OKRES Loterii
  1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w Loterii, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku.
  2. Dokonywanie Zgłoszeń do Loterii trwa w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj od dnia 2 października 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku.
  3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 października 2016 roku, a kończy w dniu 6 lutego 2017 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Loterii). Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 8. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD i RODZAJE Nagród w Loterii
  1. w Loterii przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
   1. 1 nagroda główna, w skład której wchodzi (dalej: „Nagroda główna”):
    • Vouchery biura podróży o wartości brutto 20 000,00 zł (cztery bony o wartości brutto 5 000,00 złotych każdy) np. na podróż do Dubaju;
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 2 222,00 zł.
    Łączna wartość nagrody głównej to 22 222,00 zł brutto. Zasady realizacji voucherów opisane są w Załączniku nr 3;
   2. 1000 nagród II stopnia w postaci kart bankowych zasilonych kwotą 500,00 zł brutto każda (dalej: „Nagroda II stopnia”).
  2. Łącznie w Loterii jest do wygrania 1001 nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 522 222,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote brutto).
  3. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Loterii) ma prawo tylko do jednej Nagrody II stopnia uzyskanej, jako wygrana w Loterii. w przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody II stopnia do tego samego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody II stopnia.
  4. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 9.
  5. Nagroda główna wskazana w pkt. 8.1 a podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody rzeczowej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości elementów wchodzących w skład nagrody.
 9. Sposób prowadzenia Loterii, miejsce i termin losowania NAGRODY GŁÓWNEJ ORAZ PRZYZNANIA NAGRÓD II STOPNIA
  1. Losowanie Nagrody głównej w ramach Loterii odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 8 listopada 2016 r. spośród wszystkich Zgłoszeń, które zostały dokonane w Okresie Zgłoszeń do Loterii tj od dnia 2 października 2016 r. do 31 października 2016 r., za pomocą formularza na stronie www.ferrerorocher.pl
  2. Nagroda główna losowana jest spośród wszystkich Uczestników, którzy spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Loterii wymienione w pkt. 5.1 według następującej zasady: w pierwszej kolejności spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w Okresie Zgłoszeń do Loterii jest losowany jeden Laureat Nagrody głównej. Następnie z wyłączeniem losu Laureata Nagrody głównej, jest losowanych dwóch Uczestników na listę rezerwową do Nagrody głównej.
  3. Losowanie Nagrody głównej w Loterii dokonywane jest ręcznie w następujący sposób:
   do każdego prawidłowego Zgłoszenia do udziału w Loterii, jest przypisana liczba porządkowa. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowanie Nagrody głównej odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Komisja dokonuje wyboru osoby dokonującej losowania. Laureat Nagrody głównej i dwóch Uczestników na listę rezerwową do Nagrody głównej wylosowani zgodnie z pkt. 9.3 podlegają weryfikacji stwierdzającej czy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. z losowania sporządzany jest pisemny protokół, który jest udostępniany każdemu zainteresowanemu Uczestnikowi w siedzibie Organizatora.
  4. Przyznanie Nagród II stopnia jest zgodne z następującą procedurą:
   • po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie komunikatu czy do jego zgłoszenia jest przypisana Nagroda II stopnia czy nie. Przypisanie Nagrody II stopnia do Zgłoszenia jest realizowane w sytuacji, gdy Zgłoszenie dokonywane jest jako pierwsze w danym przedziale czasowym, tj w sytuacji kiedy Zgłoszenie jest dokonane jako pierwsze po upływie daty i godziny do której jest przypisana nagroda. Przedziały czasowe z przypisanymi Nagrodami II stopnia są zdefiniowane w protokole sporządzonym przez Organizatora;
   • w sytuacji gdy w danym przedziale czasowym z przypisaną Nagrodą II stopnia nie będzie dokonane żadne prawidłowe Zgłoszenie, nieprzyznana Nagroda przypisywana jest jako pierwsza w kolejnym przedziale czasowym i jest przyznana pierwszemu Zgłoszeniu w tym przedziale czasowym. Tym samym nagroda przypisana do tego przedziału czasowego staje się drugą nagrodą przyznaną drugiemu Zgłoszeniu dokonanemu w tym przedziale czasowym;
   • w Loterii jest zdefiniowanych 1000 przedziałów czasowych, z przyznaną Nagrodą II stopnia.
 10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
  1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przebiegiem Loterii, w tym udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania, przyznaniem Nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu, zwana dalej „Komisją”, w składzie:
   1. przewodniczący Komisji;
   2. wiceprzewodniczący Komisji;
   3. sekretarz Komisji.
  2. Komisja sporządza pisemne protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach Loterii, w tym z przebiegu losowania Nagród w Loterii, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii.
  4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania przebiegu Loterii promocyjnej, wydane przez Ministra Finansów.
  5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora.
 11. Sposób i termin ogłaszania wyników
  1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.2. - 11.8. poniżej.
  2. Laureaci Nagród II stopnia w Loterii są informowani o wygranej przypisanej do Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia oraz mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Laureat Nagrody głównej jest informowany telefonicznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. w wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów Nagrody II stopnia oraz w rozmowie telefonicznej z Laureatem Nagrody głównej, Laureaci proszeni są o przesłanie danych:
   1. oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do otrzymania danej Nagrody. w przypadku zarejestrowania większej liczby Zgłoszeń, Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia wszystkich oryginałów paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii przez Laureata;
   2. dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania;
   3. numer telefonu – podany w Zgłoszeniu do Loterii;
   4. w przypadku Laureata Nagrody głównej także numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego;
   5. własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody II stopnia.
  3. Informacja o Nagrodzie głównej jest przekazana w ciągu 2 dni roboczych (przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia następnego po losowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1 powyżej. w tym czasie Organizator dokonuje 3 prób kontaktu dziennie z Laureatem, minimum 5 sygnałów ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej) na numer telefonu, który podano w Zgłoszeniu do Loterii (maksymalnie 6 prób). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu. w przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego w kolejnym dniu roboczym. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy następuje nieskuteczna próba nawiązania kontaktu z Laureatem – brak kontaktu telefonicznego – 6 nieudanych prób połączenia w ciągu dwóch dni roboczych (3 połączenia na dzień).
  4. W stosunku do pierwszego i drugiego Uczestnika z listy rezerwowej podejmowana jest taka sama procedura jak opisana w pkt 11.3.
  5. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do otrzymania danej Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o Nagrodzie, zgodnie z pkt 11.2 powyżej, przesłać zwrotnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres wskazany poniżej dane wraz z oryginałem paragonu fiskalnego (lub oryginałami paragonów fiskalnych w przypadku żądania Organizatora zgodnie z pkt. 11.2. a) powyżej), o których mowa w pkt. 11.2 Regulaminu:

   Adres wysyłki:

   Unlimited Sp. z o.o.
   Ul. Włodarzewska 45 D
   02-384 Warszawa
   z dopiskiem ”Loteria Tysiąc i jedna nagroda”


   Dane wraz z oryginałem paragonu fiskalnego (lub oryginałami paragonów fiskalnych w przypadku żądania Organizatora zgodnie z pkt. 11.2. a) powyżej) muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznanym prawie do nagrody zgodnie z pkt. 11.2 powyżej. Paragon (lub paragony) i dane, o których mowa powyżej, powinny zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską, bądź dostarczone przez Laureata lub upoważnioną przez niego osobę do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 17.00). Kopie paragonu fiskalnego są akceptowane tylko w przypadku notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.
  6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
   1. nie przesłania lub niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie danych i paragonu fiskalnego (lub paragonów fiskalnych w przypadku żądania Organizatora) zgodnie z pkt. 11.5.;
   2. przesłania lub dostarczenia paragonu fiskalnego, na którym data zakupu Produktów Promocyjnych jest późniejsza lub wcześniejsza od daty Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych bądź, gdy paragon jest zniszczony lub nieczytelny;
   3. przekazania kopii paragonu (lub paragonów) niepotwierdzonego notarialnie;
   4. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
   w każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  7. w przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
  8. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata Nagrody głównej z powodów opisanych w pkt. 11.6, Nagroda przechodzi na Uczestnika, który został wylosowany, jako pierwszy na liście rezerwowej. Osoba nabywająca prawo do Nagrody informowana jest o tym fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt.11.3. w przypadku, gdy pierwszy Uczestnik rezerwowy traci prawo do otrzymania Nagrody na warunkach opisanych w pkt 11.6, Organizator informuje o zwycięstwie Uczestnika, który jest wylosowany, jako drugi na liście rezerwowej. Każda osoba nabywająca prawo do Nagrody głównej (Laureat oraz Uczestnicy rezerwowi) informowana jest o tym fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt. 11.3. w przypadku, gdy drugi Uczestnik rezerwowy nie spełnia warunków opisanych w pkt. 11.6, przypadająca na niego Nagroda zostaje niewydana.
  9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  10. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym rozdziale.
 12. Miejsce i termin wydawania nagród
  1. Nagroda główna wydana jest w formie vouchera przesyłką kurierską na adres wskazany w Załączniku nr 1. o terminie wydania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu.
  2. Nagrody II stopnia przesyłane są Laureatom przesyłką pocztową – listem poleconym na adres podany w Załączniku nr 2.
  3. Ostateczny termin wydania wszystkich nagród w Loterii upływa z dniem 13 stycznia 2017 roku.
  4. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
  5. W Loterii nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.
  6. w przypadku, gdy:
   1. nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3 lub 11.6 oraz wyczerpania listy rezerwowej zgodnie z pkt. 11.8;
   2. Laureat odmawia przyjęcia nagrody poprzez: przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia nagrody, odmowę przyjęcia przesyłki z nagrodą;
   nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.
 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-384 Warszawa, Włodarzewska 45 D, począwszy od daty rozpoczęcia Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych (tj. od dnia 1 października 2016 roku) do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród zgodnie z pkt. 12.3 powyżej (tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku). o zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Loteria Tysiąc i Jedna Nagroda”.
  2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika.
  4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
  5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.ferrerorocher.pl, co zostanie potwierdzone wiadomością wyświetlaną na ekranie zgodnie z pkt. 5.1 e) Regulaminu.
  2. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na żądanie laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
  3. Przy urządzaniu Loterii Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. dz. U. 2016, poz 380, ze zmianami, dalej „kodeks cywilny”) oraz obowiązujących przepisach prawa. w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  4. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.ferrerorocher.pl oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany pocztą przez Organizatora.
  5. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad Loterii określonych w Regulaminie.
  6. Zgłaszając udział w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ferrerorocher.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przekazanie bezpłatnej informacji zwrotnej o wygranej nagrodzie na adres e-mail lub numer telefonu, który podał w Zgłoszeniu.
Pobierz regulamin

Laureaci promocji

Tysiąc i jedna nagroda

Beata504273XXX

Laureaci publikowani są po weryfikacji prawa do nagrody

Ada
602247XXX
Adam
509701XXX
Adam
544722XXX
Adam
580330XXX
Adam
609876XXX
Adam
620973XXX
Adam
633281XXX
Adam
639887XXX
Adam
666759XXX
Adam
734241XXX
Adam
735406XXX
Adam
739095XXX
Adam
784468XXX
Adam
795215XXX
Adam
850632XXX
Adam
852637XXX
Adam
857669XXX
Adam
882206XXX
Adrian
505230XXX
Adrian
671922XXX
Adrian
784469XXX
Adrianna
512676XXX
Aga
509797XXX
Agata
734293XXX
Agata
737544XXX
Agnieszka
505238XXX
Agnieszka
532411XXX
Agnieszka
538789XXX
Agnieszka
602405XXX
Agnieszka
609534XXX
Agnieszka
662891XXX
Agnieszka
669978XXX
Agnieszka
688799XXX
Agnieszka
731035XXX
Agnieszka
747263XXX
Agnieszka
791325XXX
Agnieszka
796821XXX
Agnieszka
799137XXX
Alan
784501XXX
Albert
699858XXX
Aldona
798517XXX
Aleksander
799150XXX
Aleksandra
609083XXX
Aleksandra
632995XXX
Aleksandra
735471XXX
Aleksandra
784552XXX
Aleksandra
794753XXX
Alicja
515689XXX
Alicja
731703XXX
Alina
610308XXX
Alina
787830XXX
Alina
883209XXX
Amanda
533125XXX
Amelia
862881XXX
Andrzaj
616256XXX
Andrzej
502133XXX
Andrzej
519583XXX
Andrzej
532410XXX
Andrzej
535815XXX
Andrzej
567891XXX
Andrzej
574662XXX
Andrzej
604547XXX
Andrzej
604688XXX
Andrzej
604694XXX
Andrzej
605855XXX
Andrzej
609157XXX
Andrzej
611460XXX
Andrzej
655887XXX
Andrzej
692358XXX
Andrzej
696717XXX
Andrzej
720897XXX
Andrzej
732318XXX
Andrzej
734687XXX
Andrzej
734918XXX
Andrzej
735470XXX
Aneta
501993XXX
Aneta
535949XXX
Aneta
720855XXX
Aneta
888155XXX
Angelika
604685XXX
Aniela
602604XXX
Anita
503908XXX
Anita
507487XXX
Anita
796626XXX
Anita
799147XXX
Anna
506603XXX
Anna
514278XXX
Anna
517338XXX
Anna
517849XXX
Anna
530141XXX
Anna
531587XXX
Anna
533697XXX
Anna
535141XXX
Anna
535424XXX
Anna
537719XXX
Anna
543689XXX
Anna
549360XXX
Anna
573270XXX
Anna
578897XXX
Anna
602767XXX
Anna
604529XXX
Anna
604696XXX
Anna
605912XXX
Anna
606506XXX
Anna
606766XXX
Anna
606956XXX
Anna
609671XXX
Anna
633017XXX
Anna
662970XXX
Anna
665744XXX
Anna
677487XXX
Anna
697121XXX
Anna
734299XXX
Anna
735401XXX
Anna
833095XXX
Anna
883445XXX
Anna
884637XXX
Anna
889946XXX
Anna
897991XXX
Antonina
795964XXX
Antonina
882215XXX
Arek
600870XXX
Arek
601205XXX
Artur
505755XXX
Artur
592631XXX
Artur
899316XXX
Asia
535872XXX
Aurelia
503099XXX
Aurelia
605400XXX
Barbara
503752XXX
Barbara
576922XXX
Barbara
605508XXX
Barbara
606132XXX
Barbara
629309XXX
Barbara
632339XXX
Barbara
789493XXX
Barbara
882273XXX
Barbara
889849XXX
Bartek
503719XXX
Bartek
505783XXX
Bartłomiej
545685XXX
Bartłomiej
677484XXX
Bartosz
784161XXX
Bartosz
784461XXX
Bartosz
794946XXX
Bartosz
795458XXX
Bartosz
795856XXX
Bartosz
882273XXX
Batosz
787834XXX
Beata
509902XXX
Beata
511108XXX
Beata
513031XXX
Beata
542335XXX
Beata
605344XXX
Beata
609147XXX
Beata
665130XXX
Beata
755233XXX
Beata
795013XXX
Beata
881468XXX
Bernard
504660XXX
Bianka
505944XXX
Bianka
662995XXX
Bogdan
502841XXX
Bogdan
542171XXX
Bogdan
582336XXX
Bogdan
790537XXX
Bogdan
796491XXX
Bogdan
889691XXX
Bogusława
522100XXX
Bogusława
859669XXX
Bolesław
606538XXX
Bolesława
533607XXX
Bozena
795862XXX
Bożena
730120XXX
Bożena
882384XXX
Bożena
883448XXX
Bruno
883348XXX
Celina
610805XXX
Celina
737709XXX
Cezary
614209XXX
Czarek
603758XXX
Czeslaw
883439XXX
Dagmara
606790XXX
Dagmara
609470XXX
Damian
510293XXX
Damian
511473XXX
Damian
601092XXX
Damian
602633XXX
Damian
607765XXX
Damian
661820XXX
Damian
882201XXX
Daniel
608081XXX
Daniel
726037XXX
Daniel
794782XXX
Daniel
881251XXX
Daniela
602738XXX
Danuta
533924XXX
Danuta
667894XXX
Danuta
692353XXX
Danuta
694785XXX
Danuta
739614XXX
Danuta
793387XXX
Darek
513516XXX
Darek
607345XXX
Daria
534992XXX
Daria
577836XXX
Dariusz
551781XXX
Dariusz
571098XXX
Dariusz
609486XXX
Dariusz
660045XXX
Dariusz
735406XXX
Dariusz
791232XXX
Dawid
507190XXX
Dawid
514024XXX
Dawid
533630XXX
Dawid
609411XXX
Dawid
660285XXX
Dawid
667443XXX
Dawid
735400XXX
Dawid
787763XXX
Dawid
799206XXX
Dawid
884679XXX
Dominik
512240XXX
Donata
608222XXX
Dorota
501232XXX
Dorota
606419XXX
Dorota
611209XXX
Dorota
665774XXX
Dorota
726698XXX
Dorota
734298XXX
Dorota
735471XXX
Dorota
784996XXX
Edward
506875XXX
Edward
513251XXX
Edward
533525XXX
Edward
603996XXX
Edyta
517640XXX
Edyta
533524XXX
Edyta
533776XXX
Edyta
737708XXX
Edyta
794560XXX
Edyta
882574XXX
Ela
696938XXX
Ela
799929XXX
Elzbieta
510358XXX
Elzbieta
787814XXX
Elżbieta
535174XXX
Elżbieta
662923XXX
Elżbieta
728162XXX
Emil
592399XXX
Eugeniusz
522377XXX
Eugeniusz
883998XXX
Ewa
518934XXX
Ewa
533021XXX
Ewa
603098XXX
Ewa
606382XXX
Ewa
660207XXX
Ewa
668597XXX
Ewa
734299XXX
Ewa
882732XXX
Ewa
883041XXX
Ewa
883184XXX
Ewelina
533142XXX
Ewelina
570356XXX
Ewelina
659993XXX
Ewelina
662303XXX
Ewelina
734230XXX
Ewelina
737833XXX
Fabian
532352XXX
Ferdynant
606977XXX
Filip
787283XXX
Filip
799153XXX
Franciszek
882554XXX
Franciszka
533141XXX
Gabriela
662675XXX
Genowefa
748889XXX
Gerard
505371XXX
Gracjana
791309XXX
Grażyna
603601XXX
Grażyna
608246XXX
Grzegorz
502967XXX
Grzegorz
503508XXX
Grzegorz
505720XXX
Grzegorz
611665XXX
Grzegorz
660410XXX
Grzegorz
692372XXX
Grzegorz
739005XXX
Grzesiek
507569XXX
Halina
515275XXX
Halina
608141XXX
Halina
735471XXX
Halina
790426XXX
Helena
511981XXX
Helena
518109XXX
Henryka
603919XXX
Hieronima
662202XXX
Ignacy
882572XXX
Ilona
500639XXX
Ilona
616208XXX
Inga
610177XXX
Irena
570197XXX
Irena
603710XXX
Irena
737647XXX
Iwona
507423XXX
Iwona
522036XXX
Iwona
535423XXX
Iwona
606254XXX
Iwona
696140XXX
Iwona
795834XXX
Iwona
799194XXX
Iza
505341XXX
Izabela
502894XXX
Izabela
566897XXX
Izabela
606425XXX
Izabella
608009XXX
Jacek
510168XXX
Jacek
510742XXX
Jacek
516430XXX
Jacek
611295XXX
Jacek
697579XXX
Jacek
697663XXX
Jacek
737511XXX
Jacek
882288XXX
Jadwiga
603574XXX
Jadwiga
698997XXX
Jadwiga
793591XXX
Jakub
501855XXX
Jakub
735471XXX
Jan
501189XXX
Jan
502445XXX
Jan
502525XXX
Jan
662322XXX
Jan
884062XXX
Janina
505046XXX
Janina
531389XXX
Janina
882276XXX
Janusz
780087XXX
Janusz
799854XXX
Janusz
884532XXX
Jaroslaw
604474XXX
Jarosław
602735XXX
Jarosław
644230XXX
Jarosław
683226XXX
Jarosław
795917XXX
Jarosław
896338XXX
Jerzy
509963XXX
Jerzy
731596XXX
Jerzy
882273XXX
Jędrzej
883493XXX
Jędrzej
883506XXX
Joanna
502513XXX
Joanna
518672XXX
Joanna
535173XXX
Joanna
600572XXX
Joanna
603341XXX
Joanna
784495XXX
Joanna
787834XXX
Joanna
795866XXX
Jolanta
530201XXX
Jolanta
535120XXX
Jolanta
535425XXX
Jolanta
576121XXX
Jolanta
603634XXX
Jolanta
737708XXX
Jolanta
793567XXX
Jolanta
883327XXX
Jozef
511696XXX
Jozefa
512599XXX
Józef
606429XXX
Józef
730032XXX
Julia
533138XXX
Julia
735403XXX
Julia
795341XXX
Julia
796553XXX
Julta
886090XXX
Justyna
604300XXX
Justyna
734918XXX
Justyna
796485XXX
Kaatrzyna
503914XXX
Kamil
502745XXX
Kamil
504675XXX
Kamil
610360XXX
Kamil
666034XXX
Kamil
692332XXX
Kamil
731632XXX
Kamil
787172XXX
Kamil
796832XXX
Kamil
796848XXX
Kamil
882288XXX
Kamil
888750XXX
Kamila
507610XXX
Kamila
665782XXX
Kamila
728370XXX
Kamila
735470XXX
Kamila
784964XXX
Kamila
799157XXX
Karina
501946XXX
Karol
882295XXX
Karolina
577234XXX
Karolina
725776XXX
Karolina
735470XXX
Karolina
737647XXX
Karolina
737708XXX
Katarzyna
501355XXX
Katarzyna
503283XXX
Katarzyna
505673XXX
Katarzyna
509054XXX
Katarzyna
532163XXX
Katarzyna
533964XXX
Katarzyna
537630XXX
Katarzyna
573254XXX
Katarzyna
602858XXX
Katarzyna
604366XXX
Katarzyna
605294XXX
Katarzyna
667489XXX
Katarzyna
734235XXX
Katarzyna
734296XXX
Katarzyna
780067XXX
Katarzyna
787140XXX
Katarzyna
794917XXX
Katarzyna
796247XXX
Katarzyna
796484XXX
Katarzyna
882202XXX
Katarzyna
882561XXX
Katarzyna
888733XXX
Kazimierz
501390XXX
Kazimierz
504157XXX
Kazimierz
592890XXX
Kazimierz
607755XXX
Kazimierz
611536XXX
Kazimierz
696170XXX
Kazimierz
720851XXX
Kazimierz
799718XXX
Kinga
508372XXX
Kinga
734293XXX
Konrad
506160XXX
Konrad
551476XXX
Konrad
662974XXX
Konrad
734291XXX
Krystian
552419XXX
Krystian
692464XXX
Krystyna
530900XXX
Krystyna
532352XXX
Krystyna
572441XXX
Krystyna
609307XXX
Krystyna
737057XXX
Krystyna
737461XXX
Krystyna
792694XXX
Krzysiek
610426XXX
Krzysztof
506235XXX
Krzysztof
507549XXX
Krzysztof
510583XXX
Krzysztof
517488XXX
Krzysztof
601271XXX
Krzysztof
601505XXX
Krzysztof
604299XXX
Krzysztof
661853XXX
Krzysztof
739473XXX
Krzysztof
792615XXX
Krzysztof
884232XXX
Krzysztof
886201XXX
Kuba
603818XXX
Lech
698276XXX
Lena
533138XXX
Lena
795866XXX
Leokadia
608622XXX
Leszek
536054XXX
Leszek
735470XXX
Leszek
796404XXX
Lidia
532832XXX
Lidia
572369XXX
Lucyna
605024XXX
Łukasz
512108XXX
Łukasz
552536XXX
Łukasz
573190XXX
Łukasz
602989XXX
Łukasz
604099XXX
Łukasz
608256XXX
Łukasz
666616XXX
Łukasz
734687XXX
Łukasz
784407XXX
Łukasz
787754XXX
Łukasz
792315XXX
Łukasz
794202XXX
Łukasz
795867XXX
Łukasz
799150XXX
Maciej
501430XXX
Maciej
502272XXX
Maciej
507141XXX
Maciej
515268XXX
Maciej
606813XXX
Maciej
726397XXX
Magda
609238XXX
Magda
702568XXX
Magda
881786XXX
Magdalena
508078XXX
Magdalena
516107XXX
Magdalena
532411XXX
Magdalena
606296XXX
Magdalena
633963XXX
Magdalena
662864XXX
Magdalena
735470XXX
Magdalena
792623XXX
Magdalena
882156XXX
Magdalena
882279XXX
Maja
547876XXX
Maja
613208XXX
Maja
666952XXX
Maja
869554XXX
Malec
666570XXX
Malgorzata
517438XXX
Malgorzata
532411XXX
Malgorzata
734918XXX
Malgorzata
794154XXX
Malina
536318XXX
Malwina
799133XXX
Małgorzata
506052XXX
Małgorzata
508626XXX
Małgorzata
509517XXX
Małgorzata
609982XXX
Małgorzata
662865XXX
Małgorzata
780095XXX
Małgorzata
795963XXX
Małgorzata
882240XXX
Marcin
501756XXX
Marcin
506848XXX
Marcin
510105XXX
Marcin
511895XXX
Marcin
530041XXX
Marcin
549876XXX
Marcin
605344XXX
Marcin
606788XXX
Marcin
662306XXX
Marcin
665928XXX
Marcin
669873XXX
Marcin
698278XXX
Marcin
735401XXX
Marcin
789339XXX
Marcin
799327XXX
Marcin
882557XXX
Marcin
882559XXX
Marek
572319XXX
Marek
592316XXX
Marek
600641XXX
Marek
600724XXX
Marek
734290XXX
Marek
734299XXX
Marek
734918XXX
Marek
791160XXX
Marek
882272XXX
Marek
882558XXX
Maria
513420XXX
Maria
513733XXX
Maria
532413XXX
Maria
535989XXX
Maria
577990XXX
Maria
737708XXX
Maria
791141XXX
Maria
799824XXX
Maria
882205XXX
Marian
511401XXX
Marian
513624XXX
Marian
727220XXX
Marian
883210XXX
Marianna
507930XXX
Mariola
696349XXX
Mariola
799130XXX
Mariusz
506727XXX
Mariusz
513447XXX
Mariusz
532410XXX
Mariusz
602668XXX
Mariusz
664816XXX
Mariusz
724048XXX
Mariusz
790943XXX
Marlena
787846XXX
Marta
504411XXX
Marta
511749XXX
Marta
513904XXX
Marta
532352XXX
Marta
605760XXX
Marta
668329XXX
Marta
698613XXX
Marta
796404XXX
Marta
796452XXX
Martyna
537250XXX
Martyna
608178XXX
Martyna
661739XXX
Martyna
730012XXX
Martyna
735470XXX
Martyna
847556XXX
Marzena
592539XXX
Mateusz
502327XXX
Mateusz
502495XXX
Mateusz
523096XXX
Mateusz
537476XXX
Mateusz
570138XXX
Mateusz
601871XXX
Mateusz
607375XXX
Mateusz
662920XXX
Mateusz
795869XXX
Matylda
660217XXX
Michalina
505160XXX
Michał
602812XXX
Michał
605217XXX
Michał
611979XXX
Michał
636983XXX
Michał
644513XXX
Michał
727211XXX
Michał
791246XXX
Mieciu
614441XXX
Mieczyslaw
518252XXX
Mieczysław
795353XXX
Mieszko
787762XXX
Milena
517834XXX
Milena
645203XXX
Miłosz
603998XXX
Mirek
733396XXX
Mirosław
503305XXX
Mirosław
688476XXX
Mirosława
575803XXX
Mirosława
882216XXX
Monika
514897XXX
Monika
533493XXX
Monika
533652XXX
Monika
603892XXX
Monika
604363XXX
Monika
611462XXX
Monika
629326XXX
Monika
679886XXX
Monika
698401XXX
Monika
727399XXX
Monika
731054XXX
Monika
734696XXX
Monika
735470XXX
Monika
735473XXX
Monika
881353XXX
Monika
882214XXX
Monika
897505XXX
Nadia
607222XXX
Natalia
500713XXX
Natalia
501814XXX
Natalia
514887XXX
Natalia
600499XXX
Natalia
601906XXX
Natalia
603729XXX
Natalia
645282XXX
Natalia
660260XXX
Natalia
792475XXX
Natalia
811406XXX
Natalia
882556XXX
Nina
556980XXX
Nina
601930XXX
Nina
609992XXX
Norbert
608990XXX
Olga
533961XXX
Oliwier
795492XXX
Oskar
660300XXX
Patrycja
503859XXX
Patrycja
505444XXX
Patrycja
600467XXX
Patrycja
667213XXX
Patrycja
726698XXX
Patrycja
737708XXX
Patrycja
883289XXX
Patryk
604508XXX
Patryk
606773XXX
Patryk
633215XXX
Patryk
647201XXX
Paulina
505769XXX
Paulina
508987XXX
Paulina
728580XXX
Paulina
734298XXX
Paulina
737805XXX
Paulina
787840XXX
Paulina
799139XXX
Paulina
799824XXX
Paulina
843665XXX
Pawel
509784XXX
Paweł
513209XXX
Paweł
532420XXX
Paweł
537368XXX
Paweł
553698XXX
Paweł
558214XXX
Paweł
572969XXX
Paweł
600192XXX
Paweł
602623XXX
Paweł
608445XXX
Paweł
610874XXX
Paweł
664727XXX
Paweł
735401XXX
Paweł
811279XXX
Paweł
864520XXX
Piotr
507909XXX
Piotr
508784XXX
Piotr
511350XXX
Piotr
533249XXX
Piotr
539688XXX
Piotr
542638XXX
Piotr
544473XXX
Piotr
564224XXX
Piotr
603642XXX
Piotr
603951XXX
Piotr
606537XXX
Piotr
610243XXX
Piotr
610261XXX
Piotr
667829XXX
Piotr
668189XXX
Piotr
697608XXX
Piotr
737511XXX
Piotr
782963XXX
Piotr
794945XXX
Piotr
795919XXX
Piotr
796276XXX
Piotr
883041XXX
Przemek
797111XXX
Przemysław
511882XXX
Przemysław
542986XXX
Przemysław
607582XXX
Przemysław
655802XXX
Przemysław
689734XXX
Przemysław
794917XXX
Przemysław
883224XXX
Radosław
622149XXX
Radosław
665417XXX
Radosław
668528XXX
Rafal
516898XXX
Rafal
667833XXX
Rafał
511249XXX
Rafał
513858XXX
Rafał
599786XXX
Rafał
604756XXX
Rafał
611731XXX
Rafał
644784XXX
Rafał
644787XXX
Rafał
666598XXX
Rafał
666923XXX
Rafał
734292XXX
Regina
881659XXX
Remigiusz
794198XXX
Renata
511324XXX
Renata
606929XXX
Renata
607749XXX
Robert
511249XXX
Robert
539588XXX
Robert
542688XXX
Robert
557471XXX
Robert
602360XXX
Robert
602749XXX
Robert
606283XXX
Robert
631203XXX
Robert
733379XXX
Robert
737891XXX
Roman
514209XXX
Roman
605655XXX
Romek
603173XXX
Ronald
609457XXX
Róża
603207XXX
Ryszard
517438XXX
Ryszard
601721XXX
Ryszard
632908XXX
Sandra
505616XXX
Sandra
505841XXX
Sandra
796404XXX
Sebastian
507986XXX
Sebastian
508156XXX
Sebastian
603220XXX
Sebastian
608354XXX
Sebastian
655090XXX
Sebastian
659330XXX
Sebastian
666168XXX
Sebastian
788451XXX
Sebastian
795862XXX
Sławomir
530635XXX
Sławomir
606627XXX
Sławomir
661645XXX
Sławomir
734296XXX
Sławomir
795496XXX
Stanisław
507986XXX
Stanisław
532383XXX
Stanisław
533104XXX
Stanisław
728162XXX
Stanisława
603499XXX
Stanisława
660256XXX
Stefan
515748XXX
Stefania
790426XXX
Sylwia
527894XXX
Sylwia
539873XXX
Sylwia
572635XXX
Sylwia
600373XXX
Sylwia
737934XXX
Sylwia
792430XXX
Szymon
592428XXX
Szymon
799127XXX
Tadeusz
532383XXX
Tadeusz
602554XXX
Tadeusz
659368XXX
Tadeusz
733395XXX
Tadeusz
735470XXX
Tadeusz
735899XXX
Tatiana
727377XXX
Tatiana
795905XXX
Teodozja
509917XXX
Teresa
506433XXX
Teresa
511473XXX
Teresa
514991XXX
Teresa
577736XXX
Teresa
793947XXX
Teresa
795663XXX
Tina
570424XXX
Tomasz
502196XXX
Tomasz
504400XXX
Tomasz
511473XXX
Tomasz
577891XXX
Tomasz
600636XXX
Tomasz
601391XXX
Tomasz
605369XXX
Tomasz
608592XXX
Tomasz
663748XXX
Tomasz
698542XXX
Tomasz
722140XXX
Tomasz
734295XXX
Tomasz
735470XXX
Tomasz
737514XXX
Tomasz
799133XXX
Tomek
601270XXX
Tomek
610618XXX
Tomek
611218XXX
Urszula
609471XXX
Waldek
663582XXX
Waldemar
790433XXX
Wiera
502872XXX
Wiesław
501705XXX
Wiesław
546998XXX
Wiesław
602719XXX
Wiesław
608761XXX
Wiktor
504293XXX
Wiktor
832447XXX
Wiktoria
600238XXX
Wioletta
509506XXX
Wioletta
516459XXX
Wioletta
546887XXX
Wioletta
730416XXX
Wladyslaw
511575XXX
Władysław
655219XXX
Władysława
600476XXX
Włodzimierz
600677XXX
Wojciech
508895XXX
Wojciech
522743XXX
Wojciech
533629XXX
Wojciech
669783XXX
Wojciech
673267XXX
Wojciech
722036XXX
Wojciech
786278XXX
Wojciech
799804XXX
Wojciech
882647XXX
Wojtek
653998XXX
Zbigniew
522659XXX
Zbigniew
536908XXX
Zbigniew
544203XXX
Zbigniew
557736XXX
Zbigniew
607045XXX
Zbigniew
616203XXX
Zbigniew
779164XXX
Zbigniew
887546XXX
Zdzisław
601277XXX
Zdzisław
604365XXX
Zdzisław
685223XXX
Zenon
795460XXX
Zofia
512694XXX
Zofia
611636XXX
Zofia
735400XXX
Zuzanna
505173XXX
Zuzanna
505850XXX
Zuzanna
606602XXX

Kontakt

Wszystkie informacje naszych Klientów są dla nas ważne.
Aby się z nami skontaktować wypełnij poniższy formularz.

Dubaj